[1]
ตันติมาลาช. 1. “ภ๊ษ๊สก๊อยป์” (ภาษาสก๊อย): วัฒนธรรมอุบัติการณ์ SKOY LANGUAGE: INCIDENT CULTURE. Institute of Culture and Arts Journal. 14, 2 (1).