[1]
นุ่มปราณีณ. 2018. กระบวนการถ่ายทอดทางขิม เพลงเดี่ยวลาวแพน ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) : กรณีศึกษา อาจารย์ชนก สาคริก. Institute of Culture and Arts Journal. 20, 1 (Dec. 2018), 68 - 75.