[1]
ประทีปะวณิชศ. 2018. การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. Institute of Culture and Arts Journal. 20, 1 (Dec. 2018), 146 - 159.