[1]
มหาอินทร์ก. 2012. สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่. Institute of Culture and Arts Journal. 13, 1 (Sep. 2012).