ตันติมาลาช. (1). “ภ๊ษ๊สก๊อยป์” (ภาษาสก๊อย): วัฒนธรรมอุบัติการณ์ SKOY LANGUAGE: INCIDENT CULTURE. Institute of Culture and Arts Journal, 14(2). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15175