นุ่มปราณีณ. (2018). กระบวนการถ่ายทอดทางขิม เพลงเดี่ยวลาวแพน ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) : กรณีศึกษา อาจารย์ชนก สาคริก. Institute of Culture and Arts Journal, 20(1), 68 - 75. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163366