ประทีปะวณิชศ. (2018). การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. Institute of Culture and Arts Journal, 20(1), 146 - 159. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163420