มหาอินทร์ก. (2012). สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่. Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2487