ศิริวิศาลสุวรรณธ. (1). โขนวิจิตรนาฏศิลป์ชั้นสูง: กรณีศึกษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ. Institute of Culture and Arts Journal, 17(2), 104-112. Retrieved from https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/99318