นุ่มปราณีณ. กระบวนการถ่ายทอดทางขิม เพลงเดี่ยวลาวแพน ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) : กรณีศึกษา อาจารย์ชนก สาคริก. Institute of Culture and Arts Journal, v. 20, n. 1, p. 68 - 75, 27 dez. 2018.