มหาอินทร์ก. สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่. Institute of Culture and Arts Journal, v. 13, n. 1, 5 set. 2012.