สาสงเคราะห์ท. เชาวน์ปัญญากับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน. Institute of Culture and Arts Journal, v. 13, n. 1, 11.