หนูหมื่นว. (1) “นัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย: วิพากษ์ผลการศึกษา ด้วยวิธีวิทยาแบบโครงสร้าง THE IMPLICATIONS OF RAPES IN THAI TELEVISION DRAMA AND MOVIES: A CRITIC BY STRUCTURAL METHODOLOGY *”, Institute of Culture and Arts Journal, 14(2). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15170 (Accessed: 20January2020).