ตันติมาลาช. (1) “‘ภ๊ษ๊สก๊อยป์’ (ภาษาสก๊อย): วัฒนธรรมอุบัติการณ์ SKOY LANGUAGE: INCIDENT CULTURE”, Institute of Culture and Arts Journal, 14(2). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15175 (Accessed: 18January2020).