นุ่มปราณีณ. (2018) “กระบวนการถ่ายทอดทางขิม เพลงเดี่ยวลาวแพน ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) : กรณีศึกษา อาจารย์ชนก สาคริก”, Institute of Culture and Arts Journal, 20(1 (39), pp. 68 - 75. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163366 (Accessed: 25August2019).