มหาอินทร์ก. (2012) “สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่”, Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2487 (Accessed: 19January2020).