วังเย็นจ. (1) “แนวคิดหลังสมัยใหม่ : การย้อนสู่โลกแห่งภูมิปัญญา”, Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2488 (Accessed: 30January2020).