สาสงเคราะห์ท. (1) “เชาวน์ปัญญากับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน”, Institute of Culture and Arts Journal, 13(1). Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2490 (Accessed: 20January2020).