ศิริวิศาลสุวรรณธ. (1) “โขนวิจิตรนาฏศิลป์ชั้นสูง: กรณีศึกษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ”, Institute of Culture and Arts Journal, 17(2), pp. 104-112. Available at: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/99318 (Accessed: 18August2019).