[1]
ตันติมาลาช., “‘ภ๊ษ๊สก๊อยป์’ (ภาษาสก๊อย): วัฒนธรรมอุบัติการณ์ SKOY LANGUAGE: INCIDENT CULTURE”, Institute of Culture and Arts Journal, vol. 14, no. 2, 1.