[1]
นุ่มปราณีณ., “กระบวนการถ่ายทอดทางขิม เพลงเดี่ยวลาวแพน ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) : กรณีศึกษา อาจารย์ชนก สาคริก”, Institute of Culture and Arts Journal, vol. 20, no. 1 (39), pp. 68 - 75, Dec. 2018.