[1]
มหาอินทร์ก., “สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่”, Institute of Culture and Arts Journal, vol. 13, no. 1, Sep. 2012.