[1]
วังเย็นจ., “แนวคิดหลังสมัยใหม่ : การย้อนสู่โลกแห่งภูมิปัญญา”, Institute of Culture and Arts Journal, vol. 13, no. 1, 1.