[1]
สาสงเคราะห์ท., “เชาวน์ปัญญากับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน”, Institute of Culture and Arts Journal, vol. 13, no. 1, 1.