[1]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว., “รายนามผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ”, Institute of Culture and Arts Journal, vol. 17, no. 2, 1.