[1]
ศิริวิศาลสุวรรณธ., “โขนวิจิตรนาฏศิลป์ชั้นสูง: กรณีศึกษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ”, Institute of Culture and Arts Journal, vol. 17, no. 2, pp. 104-112, 1.