1.
หนูหมื่นว. นัยการข่มขืนในละครโทรทัศน์และภาพยนตร์ไทย: วิพากษ์ผลการศึกษา ด้วยวิธีวิทยาแบบโครงสร้าง THE IMPLICATIONS OF RAPES IN THAI TELEVISION DRAMA AND MOVIES: A CRITIC BY STRUCTURAL METHODOLOGY *. Institute of Culture and Arts Journal [Internet]. 1 [cited 20Jan.2020];14(2). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15170