1.
ตันติมาลาช. “ภ๊ษ๊สก๊อยป์” (ภาษาสก๊อย): วัฒนธรรมอุบัติการณ์ SKOY LANGUAGE: INCIDENT CULTURE. Institute of Culture and Arts Journal [Internet]. 1 [cited 30Jan.2020];14(2). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/15175