1.
บุญญะเดโชน. ข้อสังเกตเรขศิลป์สัญลักษณ์เพื่อภูมิทัศน์เมืองญี่ปุ่น. Institute of Culture and Arts Journal [Internet]. 27Dec.2018 [cited 19Sep.2019];20(1):24-5. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163215