1.
นุ่มปราณีณ. กระบวนการถ่ายทอดทางขิม เพลงเดี่ยวลาวแพน ทางหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) : กรณีศึกษา อาจารย์ชนก สาคริก. Institute of Culture and Arts Journal [Internet]. 27Dec.2018 [cited 17Oct.2019];20(1):68 -75. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163366