1.
ประทีปะวณิชศ. การศึกษากระบวนการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา พื้นที่อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา. Institute of Culture and Arts Journal [Internet]. 27Dec.2018 [cited 18Oct.2019];20(1):146 -159. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/163420