1.
มหาอินทร์ก. สัญญะที่ปรากฏในงานออกแบบแฟชั่นกับการสะท้อนวัฒนธรรมหลังสมัยใหม่. Institute of Culture and Arts Journal [Internet]. 5Sep.2012 [cited 19Jan.2020];13(1). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2487