1.
วังเย็นจ. แนวคิดหลังสมัยใหม่ : การย้อนสู่โลกแห่งภูมิปัญญา. Institute of Culture and Arts Journal [Internet]. 1 [cited 18Jan.2020];13(1). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2488