1.
สาสงเคราะห์ท. เชาวน์ปัญญากับการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน. Institute of Culture and Arts Journal [Internet]. 1 [cited 20Jan.2020];13(1). Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/2490