1.
ศิริวิศาลสุวรรณธ. โขนวิจิตรนาฏศิลป์ชั้นสูง: กรณีศึกษาการถ่ายทอดการสอนโขนจากรุ่นสู่รุ่นของนักเรียนโขนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จังหวัดสมุทรปราการ. Institute of Culture and Arts Journal [Internet]. 1 [cited 23Aug.2019];17(2):104-12. Available from: https://www.tci-thaijo.org/index.php/jica/article/view/99318