วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

วารสารวิชาการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดทำโดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ 2. เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และ 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ  มีกำหนดออกปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 กรกฎาคม-ธันวาคม ฉบับที่ 2 มกราคม-มิถุนายน


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านบทความออนไลน์ ได้ที่ table of content

 tci


NEWS ::: วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และอยู่ในประกาศของ สมศ. และ สกอ.

NEWS ::: สามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่ออ่านบทความออนไลน์ ได้ที่ table of content ด้านล่างเพจนี้

NEWS ::: สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ เปิดรับบทความวิชาการด้านวัฒนธรรมและศิลปะเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ลงในวารสาร ติดต่อสอบถาม โทร. 02-649-5000 ต่อ 12062 หรือ pinpinat.cultureswu@gmail.com (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

ผู้สนใจส่งบทความโปรดอ่าน!!  6 ขั้นตอนง่ายๆ ในการส่งบทความ

  1. ปรับรูปแบบบทความตามรายละเอียดการเตรียมต้นฉบับบทความ คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่ หรือสามารถดาวน์โหลดไฟล์สำเร็จรูป สำหรับวางข้อความลงไปได้เลย 1) แบบฟอร์มาสำเร็จรูปบทความวิชาการ 2) แบบฟอร์มสำเร็จรูปบทความวิจัย
  2. กรอกใบสมัครบทความ คลิกดาวน์โหลดได้ที่นี่
  3. สมัครสมาชิกในเว็บไซต์นี้  คลิกดาวน์โหลดคู่มือวิธีการลงทะเบียนผ่านระบบที่นี่
  4. ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการ activate ID และแจ้งความจำนงส่งบทความ ที่เมล pinpinat.cultureswu@gmail.com หรือ โทร. 02-649-5000 ต่อ 12062 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
  5. กลับมาดำเนินการส่งบทความผ่านระบบ คลิกดาวน์โหลดคู่มือวิธีการส่งบทความผ่านระบบที่นี่
  6. เช็คสถานะบทความ คลิกดาวน์โหลดคู่มือการเช็คสถานะบทความผ่านระบบได้ที่นี่

NEWS ::: ทางวารสารมีบริการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เขียนบทความ 

1. บริการแปลบทคัดย่อ+ชื่อเรื่อง+คำสำคัญ บทคัดย่อต้องมีความยาว 250-300 คำ แปลโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ บทคัดย่อละ 1000 บาท 

2. บริการแปลบรรณานุกรม 300-600 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนรายการที่ต้องแปล คลิกดูรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรมได้ที่นี่

3. บริการจัดหน้าบทความ บทความละ 200 บาท คลิกดูตัวอย่างรูปแบบที่จัดเรียบร้อยแล้วได้ที่นี่

Announcements

 

วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI

 

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเป็นวารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพโดย TCI จัดอยู่ในกลุ่มที่ 1 และอยู่ในประกาศของ สมศ. และ สกอ. และจะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป คลิกดูรายชื่อวารสารได้ที่

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/list%20journal.php?branch=H

 
Posted: 2016-01-18
 
More Announcements...

Vol 18, No 2 (2560): วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 (36) มกราคม - มิถุนายน 2560

Table of Contents

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล pdf
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 1-2

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสาร pdf
  3

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 4

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเฉพาะฉบับ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิผู้ประเมินบทความ pdf
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 5

สารบัญ

สารบัญ pdf
  6-8

บทความวิชาการ

ปราสาทหินพนทวันและหลักเขคตอาศรมตามจารึกปราสาทหินพนมวัน 2 pdf
ฉัตรชัย เอมราช 9-16
อิทธิพลศิลปะรัตนโกสินทร์ในงานบูรณปฏิสังขรณ์วิหารของครูบาศรีวิชัย pdf
สุวพันธุ์ จันทรวรชาต 17-24

บทความวิจัย

การศึกษาลวดลายเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี pdf
จิรดา แพรใบศรี 25-35
ผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบบทเพลงพื้นเมืองสำหรับเด็กปฐมวัย ที่มีต่อความเข้าใจจังหวะ pdf
ณัชชา เตชะอาภรณ์ชัย 36-42
การศึกษาเพลงไทยเดิมสำหรับกีต้าร์คลาสสิคของ วรเทพ รัตนาอัมพวัลย์ pdf
ตวัน รักแผน 43-49
โครงสร้างของที่ว่าง pdf
ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด 50-56
ความฉลาดทางวัฒนธรรมในบริบทวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี : การศึกษาเชิงปรากฏการณ์วิทยา pdf
ธีระชน พลโยธา 57-62
ประสิทธิผลของการใช้เสียงทำนองและจังหวะผ่านเครื่องดนตรีเปียโนที่มีผลต่อความจำของเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ pdf
นัฏฐิกา สุนทรธนผล 63-71
การพัฒนาความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านนาฏศิลป์ไทย โดยใช้โมเดลซิปปา pdf
ประวิทย์ ฤทธิบูลย์ 72-79
แนวทางการฝึกซ้อมวงมโหรีเครื่องเดี่ยวระดับมัธยมศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร pdf
พีรัญยา วิสิฐจันทรกูล 90-97
ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านกับบทบาทการมีส่วนร่วมของเครือข่ายวัฒนธรรมท้องถิ่น กรณีศึกษาการอนุรักษ์สืบทอดละครชาตรีเมืองเพชร pdf
ระวิวรรณ วรรณวิไชย 98-106
การสร้างอัตลักษณ์การออกแบบแฟชั่นโดยใช้แนวคิดภาพต้นแบบตราสินค้า pdf
วรฐ ทรัพย์ศรีสัญจัย 107-114
การพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องป่าชายเลนชุมชนผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนให้แก่เยาวชนในชุมชนเกาะหยงสตาร์ จังหวัดตรัง pdf
สุเมษย์ หนกหลัง 115-123
ผ้าตีนจกเมืองน่าน pdf
อรรถพงษ์ ประดิษฐพงษ์ 124-133
การศึกษาและสร้างสรรค์แบรนด์รับรองและรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดีเด่นระดับชาติ pdf
อรัญ วานิชกร 134-140