Vol 16, No 2 (2558)

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ : ปีที่ 16 ฉบับที่ 2 (32) มกราคม - มิถุนายน 2558

Table of Contents

วัตถุประสงค์

หลักการและเหตุผล pdf
 

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิชาการ

จิตรกรรมในฐานะตัวบทของความรู้: สตรีเปลือยใน “Devi” ของธเนศ อ่าวสินธุ์ศิริ PAINTING AS A SUBJECT OF KNOWLEDGE: NUDE FAMALE IN “DEVI” OF THANET AWSINSIRI pdf
ทักษิณา พิพิธกุล 9-17

บทความวิจัย

การใช้วัสดุทางเลือก “ไฟเบอร์กลาส” : กรณีศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณภาพของกะโหลกซออู้ THE USE OF ALTERNATIVE MATERIAL “FIBER GLASS”: A CASE STUDY OF MANUFACTURING PROCESSES AND QUALITY OF SAW U RESONANCE BOX pdf
เมธี พันธุ์วราทร 18-23
การบริหารจัดการวงซิมโฟนีออร์เคสตร้าในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ THE MANAGEMENT OF SYMPHONY ORCHESTRAS IN THAILAND IN SINGAPORE pdf
กลิ่นผกา ทับทิมธงไชย 24-35
การบริหารจัดการวงดนตรีไทยสากลในประเทศไทย : กรณีศึกษา วงดนตรีเกษมศรี วงดนตรีคีตศิลป์ และวงดนตรีสุภาภรณ์ THE MANAGEMENT OF THAI POPULAR BIG BANDS IN THAILAND CASE STUDY OF KASEMSRI, KEETASIL AND SUPAPORN POPULAR BIG BAND pdf
อรรณพ วรวานิช 36-47
การบริหารจัดการวงดนตรีลูกทุ่งในประเทศไทย กรณีศึกษาวงดนตรีลูกทุ่ง บุญศรี รัตนัง, นกน้อย อุไรพร, อาภาพร นครสวรรค์, เอกชัย ศรีวิชัย pdf
วิระ บำรุงศรี 48-59
การเปรียบเทียบจิตรกรรมของวิถีคนต่างวัฒนธรรม ในเขตเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา A COMPARISON OF PAINTINGS IN THE MULTICULTURAL DIMENSIONS OF HAT YAI CITY, SONGKHLA PROVINCE pdf
ปัญญา เทพสิงห์
การเป่าแคนประกอบลำบ้านซอก แขวงสะหวันเขดประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว KHAEN ACCOMPANIMENT FOR LAM BANSOK PERFORMANCES IN SAWANNAKHATE LAOS PDR pdf
โยธิน พลเขต
การพัฒนาเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ THE DEVELOPMENT OF THAI WISDOM PUBLIC RELATIONS WEBSITE, SRINAKHARINWIROT pdf
วิวัฑฒน์ สมตน
การศึกษาและวิจัย เสียงที่ดีของเครื่องดนตรีประเภทฮอร์น สำหรับยุคปัจจุบัน STUDY AND RESEARCH OF GOOD HORN SOUND FOR PRESENT DAY. pdf
กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช
การพัฒนาเว็บไซต์หอจดหมายเหตุ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ THE DEVELOPMENT OF ARCHIVES INSTITUTE OF CULTURE AND ART WEBSITE SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY pdf
ณัฐนัย ศรีโรจน์
การสถาปนาพื้นที่ทางศิลปะในบริบทของชุมชนเมือง กรณีศึกษา การเปลี่ยนผ่านจากโรงงานสู่พื้นที่ทางศิลปะ 798 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน THE ESTABLISHMENT OF ART SPACE WITH IN URBAN COMMUNITY CONTEXT, CASE STUDY OF 798 ART SPACE, BEIJING, PEOPLE’S REPUBLIC OF pdf
ถนอม ชาภักดี ชาภักดี
การออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อปรับภาพลักษณ์หน่วยงานศูนย์กลางทางวัฒนธรรมด้านสุขภาพ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข pdf
อรัญ วานิชกร
ปัจจัยในความสำเร็จของธุรกิจดนตรีบริษัท อาร์เอส. จำกัด (มหาชน) FACTORS FOR SUCCESS IN THE MUSIC BUSINESS OF RS. PUBLIC COMPANY LIMITED pdf
ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จากการศึกษาผลงานจิตรกรรมของศิลปินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิโฟวิสต์และลัทธิเยอรมันเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ pdf
สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง
วิวัฒนาการวัฒนธรรมการแสดงของคนไทยเชื้อสายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ EVOLUTION OF THAI - MELAYU’S PERFORMANCES IN BORDER PROVINCES OF SOUTHERN THAILAND pdf
จรรย์สมร ผลบุญ