Vol 17, No 1 (2558)

วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ : ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (33) กรกฎาคม - ธันวาคม 2558

Table of Contents

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล pdf
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการวารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ pdf
 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความเฉพาะฉบับ

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินลทความ
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินลทความ pdf
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บทบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ pdf
วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ

สารบัญ pdf
 

บทความวิชาการ

โดยสำคัญ “ปัญญา” ของนารี: ภาพลักษณ์สตรีในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น กับปัจจัยเกื้อกูลด้านการศึกษา pdf
อัควิทย์ เรืองรอง 9-18
รอยสักในสังคมญี่ปุ่น: ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคเมจิ pdf
ธนิส พูนวงศ์ประเสริฐ 19-27

บทความวิจัย

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต วิชานาฏศิลป์โขน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 pdf
สันติ สุขสัตย์ 28-35
การพัฒนารูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ ไทยเพื่อการท่องเที่ยวเชิง ศิลปวัฒนธรรม pdf
ปิยวดี มากพา 36-46
การรื้อฟื้นและสร้างบทประพันธ์ประวัติศาสตร์สยาม-ฝรั่งเศสของมิเชล ริชาร์ด เดอ ลาล็องด์ pdf
จิิตตพิมญ์ แย้มพราย 47-56
การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์: สภาวะซึมเศร้าระดับไบโพล่าร์. pdf
ดิฐพล เฟื่องกำลูน 57-65
การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์: กรณีศึกษา การละเมิด สิทธิสตรี หัวข้อ ความรุนแรงต่อสตรี pdf
พีระยุธ ปลอดดี 66-75
การสร้างสรรค์นาฏศิลป์ พื้นเมืองจากวรรณกรรมเรื่องอุสา บารสในบริบท วัฒนธรรม pdf
นริศรา ศรีสุพล 76-83
การสร้างสรรค์ละครนาฏยศิลป์ ไทยร่วมสมัย pdf
รัสวรรณ อดิศัยภารดี 84-90
เครื่องประดับของชาวอีสานใต้ pdf
บวรเดช ประหุน 91-98
โครงการ การศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อเตรียมความพร้อมของเยาวชนไทย ในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน pdf
พรนลัท เรืองสมวงศ์ 99-108
ทิศทางนโยบายการบริหารจัดการดนตรีและการแสดงของกรมส่งเสริม วัฒนธรรม pdf
สุนันทา มิตรงาม 109-119
ผลวิเคราะห์เส้นใยหญ้าแฝกกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม (กรณีศึกษากลุ่มผลิตภัณฑ์หัตถกรรมหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา) pdf
รจนา จันทราสา 120-129
โครงการวิจัย เรื่อง รูปแบบของผ้าย้อมครามและกระบวนการย้อมผ้าด้วยสี ครามของผู้ไทในประเทศไทย สปป.ลาว และสาธารณรัฐสังคมนิยม เวียดนาม The pattern pdf
อนุรัตน์ สายทอง 130-137
วัฒนธรรมดนตรีชาวอูรักลาโว้ยในหมู่เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล pdf
เรวดี อึ้งโพธิ์ 138-145