Library and Information Science; Information Study

วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Information Science)


Journal Homepage Image

               สารสนเทศศาสตร์ เป็นสหสาขาวิชาที่นับวันจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในยุคที่สารสนเทศและความรู้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการและวิจัยด้านสารสนเทศให้มีคุณภาพสูงจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง วารสารสารสนเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย มีกองบรรณาธิการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในฐานะบรรณาธิการของวารสาร จึงขอเชิญชวนนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาวิชา ร่วมมือกันในการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพ ส่งมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารกันให้มากยิ่งขึ้น “ความเข้มแข็งของวิชาชีพ เป็นผลสะท้อนจากผลงานทางวิชาการและวิจัยของคนในวิชาชีพ”…จากรองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข บรรณาธิการ 

 

Announcements

 

เมนูเพิ่มเติม: รูปแบบการอ้างอิงเอกสาร

 
 
Posted: 2016-10-05
 

เมนูเพิ่มเติม: เกี่ยวกับวารสารสารสนเทศศาสตร์

 
is_392  all_392_01
 
Posted: 2015-01-06
 
More Announcements...

Vol 34, No 4 (2016): October - December


Cover Page