Vol 35 No 1 (2017): January - March

Published: 2017-08-10

View All Issues

               สารสนเทศศาสตร์ เป็นสหสาขาวิชาที่นับวันจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในยุคที่สารสนเทศและความรู้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการและวิจัยด้านสารสนเทศให้มีคุณภาพสูงจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง วารสารสารสนเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย มีกองบรรณาธิการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในฐานะบรรณาธิการของวารสาร จึงขอเชิญชวนนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาวิชา ร่วมมือกันในการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพ ส่งมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารกันให้มากยิ่งขึ้น “ความเข้มแข็งของวิชาชีพ เป็นผลสะท้อนจากผลงานทางวิชาการและวิจัยของคนในวิชาชีพ”…จากรองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข บรรณาธิการ