นโยบายการจัดพิมพ์ 

วารสารสารสนเทศศาสตร์ เป็นวารสารราย 3 เดือน ออกปีละ 4 ฉบับ โดยความร่วมมือของสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนด้านสารสนเทศศาสตร์ในระดับบัณฑิตศึกษา จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บรรณารักษ์และนักสารสนเทศ ตลอดจนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิชาการทั่วไป ได้มีโอกาสเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวิทยาการในสาขาวิชาสารสนเทศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประเภทของบทความที่รับตีพิมพ์

บทความที่รับตีพิมพ์ จะต้องอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ และจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

การกลั่นกรองบทความ 

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ จะต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับบทความ (อย่างน้อย 2 คน) โดยผู้ประเมินจะไม่ทราบ ว่าผู้เสนอบทความเป็นผู้ใด เช่นเดียวกับผู้เสนอบทความที่ไม่ทราบว่าผู้ประเมินเป็นผู้ใด (Double-blind Peer Review) กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมข้อพิจารณาในการแก้ไข
(ถ้ามี) ภายในระยะเวลาประมาณ 4 – 6 สัปดาห