Focus and Scope

บทความที่รับตีพิมพ์ อยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความทางวิชาการ บทความปริทัศน์ และบทวิจารณ์หนังสือ และจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน รวมถึงไม่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของวารสารอื่น เรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องผ่านการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบจากกองบรรณาธิการ

Peer Review Process

บทความที่จะได้รับการตีพิมพ์ จะต้องได้รับการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (อย่างน้อย 2 คน) ว่ามีคุณภาพดีเพียงพอที่จะตีพิมพ์ได้

 

Sponsors

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Sources of Support

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น

Journal History

วารสารสารสนเทศศาสตร์ จัดพิมพ์ครั้งแรกโดยออกปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมื่อเดือนธันวาคม 2525 ใช้ชื่อวารสารว่า บรรณารักษศาสตร์ มข. ต่อมาในปีที่ 14 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2539 เปลี่ยนชื่อเป็น บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มข. และในปีที่ 28 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2553 เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น วารสารสารสนเทศศาสตร์ นับเป็นวารสารวิชาการฉบับแรกของประเทศไทยที่ออกต่อเนื่องกันมายาวนานถึงปัจจุบัน การจัดทำวารสารสารสนเทศศาสตร์ ที่ปรับปรุงใหม่ในปีที่ 28 พ.ศ. 2553 กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทย 8 แห่งร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และยังมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก Asian Institute of Technology และ Nanyan Technological University, Singapore ร่วมในกองบรรณาธิการด้วย