กองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บรรณาธิการผู้ช่วย : รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี กาบมาลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Professor. Dr. Dong-Geun Oh                             Keimyung University

Professor. Dr. Shigeo Sugimoto                          University of Tsukuba

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ภรณี ศิริโชติ                                    มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน  เตชะมณี                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รองศาสตราจารย์ ดร.ลำปาง  แม่นมาตย์                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมาน  ลอยฟ้า                            มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Associate Professor. Dr. Christopher Khoo Soo Guan     Nanyang Technological University

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์  เควียเซ่น                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชฏิล  พิศาลพงศ์              มหาวิทยาลัยบูรพา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์  ไชยกำบัง               มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสส์  วงษ์ประเสริฐ             มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุ่มจิตต์  แซ่ฉัน                       มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิศปัตย์  ชัยช่วย                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน  บุตรดีสุวรรณ                  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.ศักดา จันทร์ประเสริฐ                                มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

กองบรรณาธิการฝ่ายจัดการวารสาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา  จิตแสง                           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชมนาด  บุญอารีย์                         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปุณณิศา  วิเศษสินธุ์                      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์สมเพ็ชร  จุลลาบุดดี                                       มหาวิทยาลัยขอนแก่น