สารสนเทศศาสตร์ เป็นสหสาขาวิชาที่นับวันจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในยุคที่สารสนเทศและความรู้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการและวิจัยด้านสารสนเทศให้มีคุณภาพสูงจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง วารสารสารสนเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น นับเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ที่มีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย มีกองบรรณาธิการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ในฐานะบรรณาธิการของวารสาร จึงขอเชิญชวนนักวิจัยและนักวิชาการในสาขาวิชา ร่วมมือกันในการผลิตผลงานวิจัยและวิชาการที่มีคุณภาพ ส่งมาตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารกันให้มากยิ่งขึ้น “ความเข้มแข็งของวิชาชีพ เป็นผลสะท้อนจากผลงานทางวิชาการและวิจัยของคนในวิชาชีพ”…จากรองศาสตราจารย์ ดร.กุลธิดา ท้วมสุข บรรณาธิการ 

บรรณาธิการ : รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บรรณาธิการผู้ช่วย : รองศาสตราจารย์ ดร. มาลี กาบมาลา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กองบรรณาธิการฝ่ายวิชาการ :
ศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา สัจจานันท์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศาสตราจารย์ ดร. วิลาศ วูวงศ์ Asian Institute of Technology
รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. ยุพิน เตชะมณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์รัตนา ณ ลำพูน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. ลำปาง แม่นมาตย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รองศาสตราจารย์ ดร. สมาน ลอยฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Associate Professor Dr. Christopher Khoo Soo Guan Nanyang Technological University
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แกมกาญจน์ สมประเสริฐศรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลภัสส์ วงษ์ประเสิรฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุ่มจิตต์ แซ่ฉั่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภาส พาวินันท์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารีย์ ชื่นวัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อาจารย์ ดร. กันยารัตน์ เควียนเซ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ ดร. ขวัญชฎิล พิศาลพงศ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อาจารย์ ดร. อรนุช เศวตรัตนเสถียร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร. ศักดา จันทร์ประเสริฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


กองบรรณาธิการฝ่ายจัดการวารสาร :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญพันธ์ เพชรศร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ขนิษฐา จิตแสง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ชมนาด บุญอารีย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์ปุญณิศา วิเศษสินธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาจารย์สมเพ็ชร จุลลาบุดดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น