ประกาศเรื่อง: กำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารสารสนเทศศาสตร์

2018-06-16

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความในวารสารสารสนเทศศาสตร์  โดยกำหนดอัตราค่าดำเนินการจัดพิมพ์ บทความละ 2,000 บาท

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป     

 

หมายเหตุ    ท่านสามารถโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ

                    ผ่านบัญชี   ธนาคารไทยพาณิชย์       สาขา           มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                    ชื่อบัญชี   ค่าสมัครกลุ่มวิชาการ         เลขที่บัญชี       551-3-02535-3      ประเภทบัญชี      กระแสรายวัน

                    เมื่อท่านดำเนินการเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินใบนำฝาก (Pay-in-Slip) พร้อมทั้งแจ้งชื่อ-นามสกุล ผู้เขียนบทความหรือหน่วยงาน (กรณี สมัครสมาชิก) และที่อยู่ รหัสไปรษณีย์  ส่งมาที่ E-mail: suwannee.hoai@gmail.com เพื่อดำเนินการให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จรับเงินและจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ผู้เขียนบทความหรือหน่วยงานต่อไป

*** ทั้งนี้ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอสงวนสิทธิ์ว่า การโอนเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์บทความ และค่าสมัครสมาชิก มาแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ

                                                                               

คู่มือแนะนำการเตรียม Template ของวารสารสารสนเทศศาสตร์

2018-01-05

1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวหนา ขนาดตัวอักษรในส่วนของชื่อเรื่องควรใหญ่กว่าชื่อผู้แต่ง

2. ชื่อผู้แต่ง (Author) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรในส่วนของชื่อผู้แต่งควรเล็กกว่าชื่อเรื่อง 

3. ชื่อหน่วยงาน (Affiliation) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ที่ท้ายหน้า (footer) โดยไม่ระบุตำแหน่งทางวิชาการหรือสถานภาพใดๆ   โดยสังกัดของผู้แต้งต้องมีสังกัดเดียว (หากมีหลายสังกัดให้เลือกเพียง 1 สังกัด)