คู่มือแนะนำการเตรียม Template ของวารสารสารสนเทศศาสตร์

2018-01-05

1. ชื่อเรื่อง (Title) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตัวหนา ขนาดตัวอักษรในส่วนของชื่อเรื่องควรใหญ่กว่าชื่อผู้แต่ง

2. ชื่อผู้แต่ง (Author) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขนาดตัวอักษรในส่วนของชื่อผู้แต่งควรเล็กกว่าชื่อเรื่อง 

3. ชื่อหน่วยงาน (Affiliation) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ใส่ไว้ที่ท้ายหน้า (footer) โดยไม่ระบุตำแหน่งทางวิชาการหรือสถานภาพใดๆ   โดยสังกัดของผู้แต้งต้องมีสังกัดเดียว (หากมีหลายสังกัดให้เลือกเพียง 1 สังกัด)