บทบรรณาธิการ

Main Article Content

Kulthida Tuamsuk

Abstract

สำหรับวารสารสารสนเทศศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 ยังคงเข้มข้นด้วยบทความวิจัย จำนวน 6 บทความ ได้แก่ 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนครั้งการถูกอ้างอิงของบทความวิจัยทางการพยาบาลของประเทศไทยที่ตีพิมพ์บนฐานข้อมูล Scopus : ใช้การวิเคราะห์แบบการถดถอยทวินามเชิงลบที่มีค่าศูนย์มาก  2) สภาพและความต้องการจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่สำหรับการบริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  3) สื่อสังคม : จากความรู้สู่ความเข้าใจการสะท้อนคิดความเชี่ยวชาญเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน  4) แนวทางการจัดห้องสมุดในห้องเรียนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอีสานใต้  5) การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือสำหรับเด็กตามกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทย 6) สมรรถนะการรู้สารสนเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง  Managing electronic records: Methods, best practices, and technologies  โดยหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความท้าทายขององค์กรต่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำนวนมากในปัจจุบัน  ซึ่งภายในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงหลักการสำคัญของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยประยุกต์หลักสารสนเทศภิบาล ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมือนเป็นคู่มือสำคัญของนักจัดการเอกสาร ตลอดจนผู้บริหารสารสนเทศขององค์กรในการรับมือกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร


กองบรรณาธิการ ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าวารสารสารสนเทศศาสตร์เป็นวารสารหนึ่งในฐานข้อมูล ACI - ASEAN Citation Index ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่รู้จักในระดับอาเซียน กองบรรณาธิการจึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักวิชาชีพ และนิสิตนักศึกษา ร่วมส่งบทความมาเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในฉบับต่อๆ ไป  ทั้งนี้ในการตีพิมพ์บทความมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความและการตรวจสอบสาระสังเขปภาษาอังกฤษ  จึงใคร่ขอเก็บค่าธรรมเนียมในการตีพิมพ์บทความ เมื่อท่านได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความเรียบร้อยแล้ว บทความละ 2,000 บาท ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป  


                            

Keywords

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details