วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Information Science) https://www.tci-thaijo.org/index.php/jiskku en-US วารสารสารสนเทศศาสตร์ (Journal of Information Science) 2228-8457 สมรรถนะการรู้สารสนเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/92391 <p><span class="fontstyle1">The purpose of the study is to focus on the assessment of high school teachers’ information literacy competencies and on the comparative analysis of their competencies. The study sample consists of 400 Northeastern high school teachers from 5 learning clusters: mathematics, science, Thai language, foreign languages, and social sciences, religions, and cultures. The research tool includes the information literacy assessment forms, and the data are analyzed by frequency, percentage, t-test and One-way Analysis of Variance: ANOVA. The research findings conclude that the teachers’ information literacy competency scores on 5 information literacy standards are reported at the moderate level. The comparison of the teachers’ information literacy competencies reveals that the mean scores on information literacy standards 4 and 5 of the Thai language teachers are significantly lower than those of the 4 learning clusters’ teachers at 0.05. In addition, information literacy competencies of the teachers in the small and medium size schools are found significantly lower at 0.05 than large and extra large schools.</span></p> Ketsuda Tawilwang Smarn Loipha Prasong Tochot ##submission.copyrightStatement## 2018-03-08 2018-03-08 35 3 127 149 สื่อสังคมจากความรู้สู่ความเข้าใจการสะท้อนคิดความเชี่ยวชาญ เป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน https://www.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/85159 <p><span class="fontstyle0">Abstract<br></span><span class="fontstyle1">The purpose of this research aims to developknowledge management<br>modelsfor networked communities of professionals using social media to enhance<br>expertise competency of civil officers. This research was divided into 2 phases: (1)<br>Social Media Behavior Survey, sampling 385 civil officers, using multi-stage sampling<br>and collecting data by questionnaire, and analyzing data by frequency, and percentage.<br>(2) Constructing the model, validated by 5 experts, using purposive sampling, and<br>collecting data by open-end questionnaire,then the findings were used to improve<br>as draw to concept model.<br>Results show that(1) there will alsosocial media behavior of civil officers<br>tend to be Time: civil officers’ experiences in social media more than 4 years,<br>visit social media less than 10 times per day, average time spent on social media<br>is 30 minutes -1 hour, and 8.01 p.m.-0.00 a.m. is period of the most time spent on<br>social media.Place &amp; Device, popular place and device using social media are</span> <br> <span class="fontstyle0">home and smartphone, popular social media is Line. And Reason &amp; Usage, civil<br>officers writing on social media 1-2 times per month, and mostly use alphabet for<br>communication and chatting in chatroom, and reason for using social media is<br>contains new and modern knowledge and (2) The result of the model consisted of<br>two main partsthe component of model: personnel, processes, technologies,<br>networks, and professionalscommunity culture, the steps of model: orientation,<br>workshop, KM Manually, KM One-to-Many, KM Dyad, KM Group and KMEvaluation.</span> </p> Suphaphon Sorasittirat Onjaree Natakuatoong Theeravadee Thangkabutra ##submission.copyrightStatement## 2018-03-08 2018-03-08 35 3 56 87 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจํานวนครั้งการถูกอ้างอิงของบทความวิจัย ทางการพยาบาลของประเทศไทยที่ตีพิมพ์บนฐานข้อมูล Scopus : ใช้การวิเคราะห์แบบการถดถอยทวินามเชิงลบที่มีค่าศูนย์มาก https://www.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/114797 <p>&nbsp;</p> <p><span class="fontstyle0">ABSTRACT<br></span><span class="fontstyle1">This study aimed to examine the international publishing of Thai nursing research papers on Scopus Databases and publishing formats, analyze bibliometric<br>data and citation counts, and to determine factors influencing the number of cited research articles. The study sample included 471 Thai nursing research articles<br>published from 2009 to 2013. The data of the citation counts were collected for 3 years starting from the first day of the publications. The analysis of the collected<br>data included descriptive statistics, Spearman’s rank correlation for non-normality distribution data, and Zero-inflate negative binomial regression to conform with</span>&nbsp;citation data counts which had excessive zero count data with over dispersion&nbsp;<span class="fontstyle0">values. The research findings revealed that among 464 complete research articles, 43.3% were those on nutrition, and over 65% were published in American and British journals. Spearman’s Rho correlation analysis indicated that SJR of journal publications, H-Index of first authors, number of references, number of authors and international collaboration of institutions had statistically positive correlation with citation counts as r= 0.61, 0.44, 0.35, 0.27 and 0.25. The factors influencing the number of citation counts included SJR of journal publication ( = 0.76; 95% Cl = 0.65, 0.88), number of references ( = 0.02; 95%Cl = 0.01, 0.03) and H-Index of first authors ( = 0.01; 95%Cl = 0.001, 0.02). The implication of this research is that the quality level of published journals remains the key factor impacting the citation number. Besides, writing research papers that cover all elements in the subject field will facilitate article searching, and naming the first authors of the research works also influencs the social network between authors and readers.</span></p> Sutthisak Srisawad ##submission.copyrightStatement## 2018-03-08 2018-03-08 35 3 1 23 สภาพและความต้องการจําเป็นในการใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่สําหรับการบริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย https://www.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/114805 <p><strong>Abstract</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; This research aims to examine the conditions and needs assessment of mobile technology usage in the academic libraries in Thailand using the mixed-methods sequential exploratory design. Research samples are divided into two categories: those for qualitative research and those for quantitative research. The qualitative research group consists of 15 key informants who are the library’s director and/or the head of library technology in an academic library, selected by purposive sampling.&nbsp; The quantitative research group consists of 500 undergraduate students selected by two-stage sampling. Research tools are a semi-structure interview and a questionnaire. The data are analyzed with descriptive statistics such as frequency distribution, percentage, mean and standard deviation. The needs assessment analysis is Priority Needs Index (PNI<sub>modified</sub>). The research results are as follows:</p> <p>1) As for the conditions of mobile technology usage in academic libraries in Thailand, online access to the library can be done in three ways: via the university mobile application, via a responsive web and via the library mobile application. The services provided are OPAC, online database, digital library, circulation service, reference services, library news, room reservation, book suggestion, book location and notification. The library improvement plan with mobile technology includes development of mobile applications for different services and mobile technologies for supporting library staff. The factors and resources that support mobile technology library services are budget, personnel, leadership and organization culture. The problems and obstacles in the improvement of mobile technology for library services are a lack of programmers who can develop mobile applications and a lack of ideas in designing mobile technology for new services.</p> <p>2) As for Needs assessment in undergraduate students, four types of needs are prioritized: other library facilities (PNI<sub>modified</sub>=0.236), library public relations (PNI<sub>modified</sub>=0.231), search (PNI<sub>modified</sub>=0.218) and circulation service (PNI<sub>modified</sub>=0.187), respectively. The most needed services are 1) new/good book recommendation (PNI<sub>modified</sub>=0.305) 2) access to e-books on mobile phones (PNI<sub>modified</sub>=0.302) and 3) access to newsletters via QR code (PNI<sub>modified</sub>=0.294).</p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p> Wawta Techataweewan ##submission.copyrightStatement## 2018-03-08 2018-03-08 35 3 24 55 แนวทางการจัดห้องสมุดในห้องเรียนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่าน อย่างยั่งยืนของนักเรียน:กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตอีสานใต้ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/114813 <p><span class="fontstyle0">Abstract<br></span><span class="fontstyle1">This survey research was conducted to develop guidelines for establishing classroom libraries to instill the sustainable reading culture into primary school students in Southern Isan. The questionnaires were sent to 395 primary school teachers in 3 provinces: Burirum, Surin, and Srisaket. In addition, the researcher interviewed 24 school teachers and administrators. The findings concluded that:-<br></span></p> <p><span class="fontstyle1">The majority of schools supported the establishment of library corners or libraries within each classroom by acquiring bookshelves, reading tables and chairs.</span>&nbsp;&nbsp;<span class="fontstyle0">Most of the classrooms housed more than 300 books, including story tales, textbooks, cartoons, and children fiction books. Since most of the schools did not<br>have annual budgets for purchasing books or reading media, the teachers asked for donations from general public, organizations, community members, parents, and teachers. The teachers let all the students read together, gave reading advice, told stories and asked questions to encourage students to search for answers from the books in the classroom libraries.</span></p> <p><span class="fontstyle0"><br>The teachers’ viewpoints or opinions about setting up classroom libraries, library operations and physical facilities were found at a moderate level. On average, their opinions about new books and good readable books displays, acquisition and organization of various types of books, such as story books, fiction and non-fiction books, magazines, booklets, poems and cartoons, which children could select to read based on their interests were reported at a high level. The book corners where natural or electrical lights should be adequately equipped, the students should have free time for reading, and they should be encouraged by teachers to read books at the classroom book corners. The analysis of the study hypothesis showed that the teachers of the Southern Isan schools of various sizes expressed different viewpoints about establishing classroom libraries to instill sustainable reading culture in children statistically significantly at 0.05.</span></p> Prapat Pawinun ##submission.copyrightStatement## 2018-03-08 2018-03-08 35 3 88 109