สำหรับวารสารสารสนเทศศาสตร์ ปีที่ 35 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2560 ยังคงเข้มข้นด้วยบทความวิจัย จำนวน 6 บทความ ได้แก่ 1) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อจำนวนครั้งการถูกอ้างอิงของบทความวิจัยทางการพยาบาลของประเทศไทยที่ตีพิมพ์บนฐานข้อมูล Scopus : ใช้การวิเคราะห์แบบการถดถอยทวินามเชิงลบที่มีค่าศูนย์มาก  2) สภาพและความต้องการจำเป็นในการใช้เทคโนโลยีเคลื่อนที่สำหรับการบริการห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย  3) สื่อสังคม : จากความรู้สู่ความเข้าใจการสะท้อนคิดความเชี่ยวชาญเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐาน  4) แนวทางการจัดห้องสมุดในห้องเรียนเพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านอย่างยั่งยืนของนักเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอีสานใต้  5) การวิเคราะห์เนื้อหาหนังสือสำหรับเด็กตามกรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทย 6) สมรรถนะการรู้สารสนเทศของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับบทวิจารณ์หนังสือเรื่อง  Managing electronic records: Methods, best practices, and technologies  โดยหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความท้าทายขององค์กรต่อการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีจำนวนมากในปัจจุบัน  ซึ่งภายในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงหลักการสำคัญของการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยประยุกต์หลักสารสนเทศภิบาล ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเหมือนเป็นคู่มือสำคัญของนักจัดการเอกสาร ตลอดจนผู้บริหารสารสนเทศขององค์กรในการรับมือกับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร

Published: 2018-03-08