Focus and Scope

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะศาสตร์ทางวิศวกรรมสาขาต่างๆ เช่น เคมี ก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล อุตสาหการ และสิ่งแวดล้อม

Peer Review Process

บทความทุกบทความต้องผ่านประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ท่าน (Peer review) โดยการประเมินเป็นแบบ Double-blinded

Publication Frequency

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีกำหนดออกวารสารปีละ 3 ฉบับต่อปี
- ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน ม.ค. และ เม.ย ของทุกปี
- ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน พ.ค. และ ส.ค ของทุกปี
- ฉบับที่ 3 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน ก.ย. และ ธ.ค ของทุกปี

Journal History

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิมม์โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ปี 2549 ตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมหรือวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย สถาบัน หรือองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อวงการวิชาชีพและประเทศชาติโดยส่วนรวม