วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวารสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ เช่น เคมี ก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล อุตสาหการ และสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

Vol 13 No 2: May - August 2017

Published: 2017-08-24

View All Issues

กำหนดออกวารสาร
วารสารฯ มีกำหนดการออกปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน ม.ค. และ เม.ย ของทุกปี
ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน พ.ค. และ ส.ค ของทุกปี
ฉบับที่ 3 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน ก.ย. และ ธ.ค ของทุกปี

Indexed in tci