วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (The Journal of Industrial Technology)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวารสารที่เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านวิศวกรรมสาขาต่างๆ เช่น เคมี ก่อสร้าง ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล อุตสาหการ และสิ่งแวดล้อม จัดทำโดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 เป็นต้นมา

Journal Homepage Image

กำหนดออกวารสาร
วารสารฯ มีกำหนดการออกปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน ม.ค. และ เม.ย ของทุกปี
ฉบับที่ 2 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน พ.ค. และ ส.ค ของทุกปี
ฉบับที่ 3 จะจัดพิมพ์ระหว่างเดือน ก.ย. และ ธ.ค ของทุกปี

Indexed in tci

Announcements

 
No announcements have been published.
 
More Announcements...

Vol 13, No 2: May - August 2017

Table of Contents

บทความวิจัย (Research article)

การสังเคราะห์โมโนแคลเซียมฟอสเฟตโมโนไฮเดรตอย่างง่ายและรวดเร็วจากเปลือกหอยทราย (Simple and Rapid Synthesis of Monocalcium Phosphate Monohydrate Ca (H2PO4)2•H2O (MCPM) by Corbicula spp. Shells)
วรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี ฉัตรจุฑามณี 1-11
การศึกษาสมบัติทางกายภาพและประสิทธิภาพในการลดค่าเวลาการสะท้อนกลับของเสียง (Reverberation time: RT30) ของแผ่นอัดจากชานอ้อย (The Physical Properties and Effective in Reducing the Reverberation Time (RT30) of Plates from Bagasse)
สุชีวรรณ ยอยรู้รอบ, วิสุดา ประดับศรี 12-21
สมบัติทางกล โครงสร้างจุลภาค การนำความร้อนและการหดตัวแห้งของคอนกรีตมวลเบาเซลลูล่าผสมเถ้าชานอ้อย (Mechanical Properties, Microstructure, Thermal Conductivity and Drying Shrinkage of Cellular Lightweight Concrete Containing Bagasse Ash)
วันโชค เครือหงษ์, อภิวิชญ์ พูลสง 22-38
การออกแบบวงจรคูณสัญญาณแรงดันชนิด 4 ควอตแรนต์ แบบซีมอสโดยใช้เทคนิคกำลังสอง (Design of CMOS Four-Quadrant Voltage Signal Multiplier Circuit Using Square Technique)
ชัยวัฒน์ สากุล 39-48
การเพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของกระบวนการผลิตเส้นยางยืดด้วยเทคโนโลยีสะอาด (Enhancement of Eco-Efficiency Performance for Tread Product Process by Clean Technology)
วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หา, ชีระวิทย์ รัตนพันธ์, ธันวดี สุขสาโรจน์ 49-63
การออกแบบและสร้างระบบโรตารีเจ็ตอิเล็กโตรสปินนิ่งด้วยวงจรฟลายแบคคอนเวอร์เตอร์แรงดันสูงกระแสตรงสำหรับกระบวนการผลิตเส้นใยพอลิเมอร์
จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร, วิเชษฐ์ ทิพย์ประเสริฐ 64-77
Optimization of Metal Inert Gas Pulse Brazing Process on Galvanized Steel Sheets Based on Taguchi Method
Khasempong Songsorn, Keartisak Sriprateep, Sampan Rittidech 78-95
การศึกษาอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดนครศรีธรรมราช: บทเรียนจากการสืบสวนอุบัติเหตุ (A Study of Road Accidents in Nakhon Si Thammarat: A Lesson Learned from an Accident Investigation)
ปิติ จันทรุไทย, ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ 96-110