วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ เดิมวารสารนี้ จัดทำโดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 ถึง พ.ศ. 2553 จากนนั้นในปี 2554 คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้รับโอนหน้าที่ในการดำเนินการจัดทำและจัดพิมพ์วารสารนี้จนถึงปัจจุบัน โดยวารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ จัดทำขึ้นเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการซึ่งได้มีการอธิบายหรือสังเคราะห์การวิจัยและการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

Vol 15 No 1 (2019): Journal of International and Thai Tourism

Published: 2019-07-02

Local involvement in sustainable tourism management: A case study of Phuket Old Town

อารีย์ฏา ถิรสัตยาพิทักษ์, ศิรินทร์ สังข์ทอง

1-21

The Survey of Employment in Thailand’s Tourism Sector: Case Study of DASTA

ธีระ สินเดชารักษ์, ปาณิศา วิชุพงษ์, อรอุมา เตพละกุล

131-149

Local Interpreters Development for Tourism Enhancement in Donsak District, Suratthani Province

ปารณีย์ ศรีสวัสดิ์, ณัฐกานต์ แน่พิมาย, เสาวภาคย์ สว่างจันทร์, พงศ์เทพ แก้วเสถียร

150-166

The Success Factors for Applying Digital Platform of Hotel Businesses in Krabi

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์, พิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์, ปิยะ ปานผู้มีทรัพย์

167-186

Comparison of Foreign Tourists’ Motivation Factors: Does cultural background matter?

Saranya Kantabutra, Wanlanai Saiprasert, Sainatee Chernbumroong, Kunsiree Kowsuvon

84-102

View All Issues
Indexed in tci