The Potential of Thai Tourist Guides and Promoting the Increase of Revenue from Tourists

Main Article Content

มาโนชย์ นวลสระ สุดสันต์ สุทธิพิศาล เกศรา สุดเพชร โชคชัย สุเวชวัฒนกูล ทักษิณา แสนเย็น ไกลศักดิ์ พิกุล วัชระ เชียงกถล

Abstract

Thai tourist guide is an important element in the tourism industry because it affects economic
growth likely increases continuously. The production of tourist guide should be pushing and
promoting in order to support the tourism sector that are likely to increase. This can be done by
producing the specialized tourist guides and encouraging the registered tourist guides. Therefore,
this study aims to investigate the awareness gap and capability of Thai tourist guides through the
program strengthening the awareness and capacity of tourist guides along with training,
consulting, and analyzing problems and obstacles in the operation of tourist guides in four
provinces including Songkhla, Chiang Rai, Ubon Ratchathani, and Phetchaburi. The issues that
need to be developed and improved for tourist guides were the development of the supply chain,
the proportion of service marketing, and the capabilities of the tourist guides to increase revenue.
In the section of enhancing the awareness and capabilities of the tourist guides finding as follow:
1. Participants see the importance and having a guideline for encouraging the tourists to use the
local tourism service.
2. Participants have a guideline for searching tourism product and service as well as applying
them to be additional channel to increase revenue. And it must be up-to-date data for responding
the need of the tourist.
3. Participants realize the important of continuing knowledge and skills enhancement in their
profession.
4. Participants understand the important of team work and follow the tourism networking plan.
In the section of Tourist guide training and consulting for the ability of revenue increasing
from the tourists found that; the participants have changed their attitudes toward their skills better
in all aspects, including the development of creative thinking skills, analytical of problems and
obstacles in the functions of the tourist guide. They were also able to make suggestions for the
various tourism concerned parts, such as the development of tourism management and
administration structure in Thailand, the development of tourist guide training curriculum, and the
development of tourism service standard.

Keywords

Article Details

Section
article

References

กัลยา วานิชย์บัญชา. (2545). หลักสถิติ. กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค. (2546). การพัฒนาความสามารถเชิงสมรรถนะ: Competency-Basrd
Approach. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์นาโกต้า.
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. (2560). สถิตินักท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี2560, 12 กุมภาพันธ์ 2561.
https://www.mots.go.th/main.php?filename=index
กระทรวงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2561). แคมเปญ “Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่น
ไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” , 12 กุมภาพันธ์ 2561. https://thai.tourismthailand.org
กฤษณา พิทักษ์. (2546). ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการทำงาน บุคลิกภาพและค่านิยมกับ
คุณภาพการให้บริการ. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ
กองวิจัยการตลาด กรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. (2560). Customize Your Experience กลยุทธ์
ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวกลุ่มสนใจเฉพาะ, 10 กุมภาพันธ์ 2561.
https://www.etatjournal.com/web/menu-read-tat/menu-2016/menu-42016/750-42016-
customize
ฉรัต ไทยอุทิศ. (2546). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาสำหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยหลักการ “Balanced Scorecard”. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. กรุงเทพฯ.
ชุลีรัตน์ จันทร์เชื้อ. (2551). การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะในการจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยแม่โจ้. เชียงใหม่
ชูชัย สมิทธิไกร. (2551). การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร.
กรุงเทพฯ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์. (2545). การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของวิทยาลัย
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข. ดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอก, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ. กรุงเทพฯ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์. (2561). ข่าวเด่นอาเซียน, 10 กุมภาพันธ์ 2561.
https://www.aseanthai.net/mobile_detail.php?cid=73&nid=8005

สุดสันต์ สุทธิพิศาล และคณะ. (2558). โครงการพัฒนาศักยภาพของมัคคุเทศก์ไทยเพื่อเป็นกลไกส่งเสริม
การเพิ่มรายได้จากนักท่องเที่ยว. คณะการจัดการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
สุดารัตน์ หมวดอินทร์. (2560). ปัญหามัคคุเทศก์ไทยและข้อเสนอแนวทางแก้ปัญหา. กลุ่มงาน
คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สำนักกรรมาธิการ
สำนักข่าวอิศรา. (2560). เจาะปฏิบัติการกวาดล้าง"มัคคุเทศก์"เถื่อน! บริษัททัวร์ 1.1 หมื่นราย เบี้ยวส่ง
ข้อมูลรัฐ?, 10 กุมภาพันธ์ 2561. https://www.isranews.org/isranews-scoop/39876-report02_39876.html
สำนักพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ออนไลน์. (2560). ธุรกิจท่องเที่ยว, 10 กุมภาพันธ์ 2561.
https://www.prachachat.net/tourism/news-5718