การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพจังหวัดราชบุรีในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว

Main Article Content

สัจจา ไกรศรรัตน์

Abstract

บทคัดย่อ

โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพตราสินค้าจังหวัดราชบุรีในฐานะแหล่งท่องเที่ยวมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาจุดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรี และ เพื่อศึกษาบุคลิกภาพตราสินค้าจังหวัดราชบุรีในฐานะของแหล่งท่องเที่ยว ในมุมมองของเจ้าบ้านและผู้มาเยือน ด้วยเทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลจากนักท่องเที่ยวที่มีถิ่นที่พักในจังหวัดราชบุรี (Host) และ ถิ่นที่พักนอกเขตจังหวัดราชบุรี (Guest ) จำนวน 1635 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาหา ค่าเฉลี่ย และเปรียบเทียบความแตกต่างด้วยสถิติ t-test

             ผลการศึกษาพบว่า จุดเด่นและความเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี ในมุมมองของนักท่องเที่ยวที่เป็นเจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือน 5 ลำดับแรก ได้แก่ (1) มีบรรยากาศเหมาะกับการพักผ่อน   (2) เมืองโอ่งมังกร ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ค้างคาวร้อยล้าน (3) มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติหลากหลาย (4) มีที่พัก โรงแรมรีสอร์ทเหมาะกับการพักผ่อนกับครอบครัว และ (5) มีภูมิประเทศและทัศนียภาพสวยงาม  

             ผลการสำรวจความคิดเห็นของเจ้าบ้านและผู้มาเยือนพบว่า จังหวัดราชบุรีมีบุคลิกภาพของแหล่งท่องเที่ยวในระดับที่มากกว่า 3.5 ขึ้นไป ตามคุณลักษณะบุคลิกภาพของคน 12 คุณลักษณะดังนี้ (1) เป็นคนสบาย สบาย  ผ่อนคลาย (2)  เป็นคนชอบความสงบ เรียบง่ายและ  พอเพียง (3) เป็นคนที่มีความเป็นมิตร เป็นกันเอง (4) เป็นคนสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน (5) เป็นคนมี (6)  เป็นคนซื่อสัตย์  จริงใจ (7)  เป็นคนสนุกสนาน ร่าเริง (8) เป็นคนห่วงใยสุขภาพ (9) เป็นคนโรแมนติก  ช่างฝัน (10) เป็นคนที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัว เป็นเอกลักษณ์ (11)   เป็นคนรักอิสระ และ(12) เป็นคนเอื้อเฟื้อ  มีน้ำใจ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น ตามลำดับ

             การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าจังหวัดราชบุรีผ่านสื่อต่างๆ ควรมีแนวทางการนำเสนอด้วย ด้วยบุคลิกภาพของคนแบบสบายๆ ที่ชอบความเรียบง่าย  สนุกสนาน  มีความโรแมนติก   ซื่อสัตย์จริงใจ รักอิสระ โดยมุ่งหมายไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการบรรยากาศพักผ่อนแบบสบายๆ  ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น     

Abstract

             A study of Brand Personality Development of Ratchaburi Province as a Tourism Destination aims to study distinctive features and identity of Ratchaburi province and study brand personality of Ratchaburi province as a tourism destination from hosts and guests’ perspectives. This quantitative research collected data from 1,635 of the hosts and guests visiting and staying in Ratchaburi province. Data were analyzed with descriptive statistics mean and  t-test.

             Top five distinctive features and identity from hosts and guests’ perspectives are (1) Ratchaburi province has appropriate atmosphere for relaxation, (2) Ratchaburi province has glazed water jar with dragon pattern, the floating market in Damneonsaduak district, and billions of bats, (3) various natural attractions, (4) hotels and resorts suitable for family, and (5) magnificent geography and sceneries.

             In designating Ratchaburi province’s personality as a tourism destination relating to human’s personality, it was found that there are 12 personality traits with average above 3.5 are (1) relaxing, (2) simple and smooth, (3) friendly, (4) polite, (5) charming, (6) sincere, (7) cheerful, (8) health and wellness concerned, (9) romantic, (10) unique, (11) independent, and (12) generous and helpful.

             To communicate brand personality of Ratchaburi province through different media sources, provincial organization should promote personalities as a person with relaxing, simple, cheerful, romantic, sincere, and independent projecting at target groups who are in search of relaxing atmosphere in natural surrounding and local culture.

Article Details

Section
article